Algemene voorwaarden

ALGEMENE Verkoop & Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 Opdrachtgever: persoon of bedrijf (rechtspersoon) die aan Arnold Elderhorst opdracht verleent tot het uitvoeren van de door Arnold Elderhorst aangeboden diensten.

1.2 Opdrachten: de bij de overeenkomst afgesproken zaken, omvattend de producten en diensten die geleverd worden door Arnold Elderhorst, die ten uitvoer dienen gebracht of uitgevoerd zijn op (een) bepaalde datum(s)

1.3 Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder werkzaamheden als zelfstandig werkend kok, sous-chef en chef-kok alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichtte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zijn verricht.

1.4 Factuursom: Het totale bedrag dat de opdrachtgever dient te voldoen bij een overeengekomen opdracht.

1.5 Kilometervergoeding: de kilometervergoeding wordt via google maps berekend vanaf het adres ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Arnold Elderhorst tot het werkadres opgegeven door de opdrachtgever. Er geldt een kilometervergoeding van € 0.30 per kilometer.

1.6 Een opdracht kan zowel mondeling als schriftelijk worden vast gesteld.

1.7 de heer Arnold Elderhorst handelend onder de naam Arnold Elderhorst, gevestigd aan de Wilhelminastraat 60 te Bodegraven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 77706617.

1.8 Arnold Elderhorst is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn dan ook op reeds gesloten overeenkomsten van toepassing, behoudens indien en voor zover dit in strijd met redelijkheid en billijkheid is. Arnold Elderhorst zal de opdrachtgever in kennis stellen van wijziging(en) van zijn algemene voorwaarden. Indien opdrachtgever meent dat de nieuwe Algemene voorwaarden in strijd zijn met redelijkheid en billijkheid , dient hij Arnold Elderhorst hiervan binnen 2 werkdagen na de in kennisstelling te berichten.

1.9 In de gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet of niet duidelijk voorziet, beslist Arnold Elderhorst. Bij tegenstrijdigheid tussen deze Algemene voorwaarden en de overeenkomst, prevaleert de overeenkomst.

Opdrachtgever en Arnold Elderhorst leggen middels deze overeenkomst de voorwaarden vast waaronder de werkzaamheden zullen worden verricht.

Artikel 2 Geldigheid van deze algemene voorwaarden.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot levering van producten en/of diensten, welke worden uitgebracht resp. aangegaan door Arnold Elderhorst, ook wanneer die niet mochten leiden tot een opdracht.

2.2 De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden.

2.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

2.5 Het door de opdrachtgever of door de opdrachtgever gemachtigde ondertekenen van de Arnold Elderhorst uren en kilometerbrief is de opdrachtgever op de hoogte en uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Offertes

3.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is vastgelegd, en gelden slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.

3.2 Een offerte heeft een geldigheid van 14 dagen, daarna vervalt de offerte, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de offerte, en geschiedt onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de vermelde producten.

3.3 Offertes zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief heffingen en reiskosten tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.4 Een opdracht van een catering komt tot stand na schriftelijke of mondelinge bevestiging van beide partijen.

3.5 Offertes zijn op basis van voorcalculatie en nimmer bindend, daarnaast is het aantal in te huren uren van Arnold Elderhorst minimaal 6 uur. Deze 6 uren zullen ten alle tijden worden gefactureerd.

3.6 Bij offertes hoger dan €500 zal Arnold Elderhorst gerechtigd zijn een voorschot van 50% te verlangen.

3.7 Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3.8 Arnold Elderhorst is nimmer verplicht om, ook na het uitbrengen van een offerte, een opdracht met een Opdrachtgever te sluiten.

3.9 Door Arnold Elderhorst opgestelde offertes zijn opgesteld aan de hand van door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Arnold Elderhorst gaat uit van de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Arnold Elderhorst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen voortvloeiend uit eventuele onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Artikel 4 Facturen en betaling

4.1 Facturering geschied wekelijks.

4.2 Betalingen en aanbetalingen dienen binnen de betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

4.3 Bij niet tijdige betalingen van de factuur zullen er administratie kosten, rente, incassokosten en het overige niet voorziene kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.

4.4 Indien de verzending van een betalingsherinnering noodzakelijk blijkt zal er € 10,- administratie kosten in rekening gebracht worden

4.5 Ingeval van tijdige betaling van een factuur of aanbetaling uitblijft is Arnold Elderhorst gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.

4.6 Indien na het uitblijven van 3 maal een betalingsherinnering is Arnold Elderhorst gerechtigd om een gerechtsdeurwaarder aan te stellen.

Artikel 5 Annulering

5.1 Langer als een week voor aanvang van een opdracht is deze kosteloos te annuleren. Reeds gemaakte kosten (zoals inkopen) zullen wel in rekening worden gebracht.

5.2 In geval van annulering van de opdracht 6 dagen voor aanvang van de opdracht zal 40% van de Factuursom in rekening gebracht worden. Verder zal de volgende staffel gehanteerd worden:
Bij 5 dagen voor aanvang zal 50% van de factuursom in rekening gebracht worden,
Bij 4 dagen voor aanvang zal 60% van de factuursom in rekening gebracht worden,
Bij 3 dagen voor aanvang zal 70% van de factuursom in rekening gebracht worden,
Bij 2 dagen voor aanvang zal 80% van de factuursom in rekening gebracht worden,
Bij 1 dag voor aanvang zal 90% van de factuursom in rekening gebracht worden. Op de dag van aanvang kan niet meer geannuleerd worden en zal ten alle tijden de hele factuursom in rekening gebracht worden.

5.3 Eventuele onvoorziene of uitzonderlijke kosten zullen bij de opdrachtgever in rekening gebracht worden.

Artikel 6 Social Media/Reclame

6.1 Door het accepteren van deze algemene voorwaarden gaat opdrachtgever tevens akkoord met het vermelden van opdrachtgever op social media kanalen door Arnold Elderhorst. Dit op alle mogelijke manieren (bijvoorbeeld maar niet limitatief film, foto, etc) en kanalen (bijvoorbeeld maar niet limitatief Facebook, Instagram etc) ter promotie van Arnold Elderhorst. Als opdrachtgever hier niet mee akkoord is zal hij dit expliciet aangeven bij Arnold Elderhorst voor aanvang van de opdracht.

Artikel 7 Geheimhouding

7.1 Arnold Elderhorst verplicht zich eraan alle vertrouwelijke gegevens en informatie van de opdrachtgever (zoals recepturen en bedrijfsgegevens) zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

7.2 Opdrachtgever verplicht zich eraan alle vertrouwelijke informatie en gegevens (zoals tarieven, recepturen en specifieke afspraken) van Arnold Elderhorst zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Arnold Elderhorst kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan apparatuur en materialen tijdens de diensten.

8.2 Arnold Elderhorst is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en aansprakelijkheid.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Arnold Elderhorst is niet gehouden tot (tijdige) nakoming van de overeenkomst en/of schadevergoeding aan de opdrachtgever in geval Arnold Elderhorst als gevolg van overmacht verhinderd word om enige verplichting (tijdig) na te komen. Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Arnold Elderhorst waardoor nakoming redelijkerwijs niet van Arnold Elderhorst verlangd kan worden.

9.2 In alle gevallen van overmacht heeft Arnold Elderhorst het recht de termijn van uitvoering van de verplichtingen met de duur van de overmacht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met of zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.

In het geval Arnold Elderhorst als gevolg van een overmacht situatie niet in staat is om (tijdig)aan enige verplichting uit de overeenkomst te voldoen zal zij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

9.3 De onder lid 1 genoemde omstandigheden zijn (onder meer, maar niet uitsluitend) begrepen: overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, transportproblemen, bedrijfsstaking, uitsluiting van of gebrek aan personeel, in gebreke blijven van leveranciers of wanprestatie door derden die voor de uitvoering door Arnold Elderhorst zijn ingeschakeld, files, brand, rampen, epidemie of (gevaar voor) oorlog. Tevens wordt onder overmacht verstaan storing in een (telecommunicatie-) netwerk of in gebruikte communicatiesystemen.

Artikel 10 Toepasselijk recht

10.1 De verhouding tussen opdrachtgever en Arnold Elderhorst wordt beheerst door Nederlands recht

10.2 Eventuele, tussen partijen gerezen geschillen naar aanleiding en/of verband van niet nagekomen (betaal)afspraken worden in eerste instantie voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio van Arnold Elderhorst, behoudens voor zover dwingrechtelijke regels de bevoegdheid van een kantonrechter bepalen.